• за нас

Правна декларация

Този уебсайт (Сайтът) е собственост и се управлява от AccuPath Group Co., Ltd. („AccuPath®"). Моля, прегледайте внимателно тези Условия за ползване (Условия). С достъпа или използването на този сайт вие се съгласявате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия.
Ако не сте съгласни да спазвате всички разпоредби, съдържащи се в тези Условия (тъй като те могат да бъдат променяни от време на време), не трябва да използвате или осъществявате достъп до Сайта.
Тези Условия са последно актуализирани на 1 август 2023 г. Моля, преглеждайте Условията всеки път, когато посещавате сайта.Използвайки този сайт, това означава, че приемате най-новата версия на Условията.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА
Материалите на този сайт ни принадлежат или са лицензирани от нас и са защитени от авторски права, патенти или други споразумения и закони за собственост и имате право да използвате такива материали и съдържание само както е изрично разрешено от AccuPath®, неговите филиали или неговите лицензодатели.Нищо, което се съдържа тук, не прехвърля никакви права, собственост или интерес към сайта или съдържанието към вас.
Освен за ваша лична и некомерсиална употреба, не можете да копирате, изпращате по имейл, изтегляте, възпроизвеждате, лицензирате, разпространявате, публикувате, цитирате, адаптирате, рамкирате, отразявате на друг уебсайт, компилирате, свързвате към други или показвате съдържание на този сайт без предварителното писмено одобрение или разрешение от AccuPath®или негови филиали или дъщерни дружества.
Всички търговски марки, марки за услуги и лога, показани на този сайт, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на AccuPath®, неговите филиали или дъщерни дружества, или трети страни, които са лицензирали своите търговски марки на AccuPath®или някое от неговите филиали или дъщерни дружества.Всеки AccuPath®корпоративно лого или лога и търговски марки за AccuPath®продуктите са регистрирани в Китай и/или в други страни и не трябва да се използват от никого без предварителното писмено съгласие на AccuPath®.Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от AccuPath®или негови филиали или дъщерни дружества.Моля, имайте предвид, че AccuPath®налага правата си върху интелектуалната собственост в пълната степен на закона.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
Използването с нетърговска цел на каквото и да е съдържание и услуги, предоставяни от този сайт, е разрешено за целите на лично обучение и изследвания (т.е. без печалба или реклама), но такова използване трябва да спазва всички приложими закони и разпоредби за авторското право и други свързани с него няма да нарушава AccuPath®правата на неговите филиали или дъщерни дружества.
Нямате право да използвате каквото и да е съдържание или услуги, предоставяни от този сайт за незаконни, незаконни, измамни, вредни, търговски или рекламни цели с цел печалба.Нашият бизнес не поема отговорност за каквито и да било загуби или понесени щети.
Нямате право да променяте, публикувате, излъчвате, възпроизвеждате, копирате, променяте, разпространявате, представяте, показвате, свързвате с други или да използвате част или цялото съдържание или услуги, предоставени от този сайт, преди да сте изрично упълномощени от този сайт или AccuPath®.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА
Голяма част от информацията на този сайт е свързана с продукти и услуги, предлагани от AccuPath®или негови филиали или дъщерни дружества.Материалите на този сайт са само за обща образователна информация и информацията не винаги е актуална.Информацията, която четете на този сайт, не може да замени връзката, която имате с вашия медицински специалист.AccuPath®не практикува медицина или предоставя медицински услуги или съвети и информацията на този сайт не трябва да се счита за медицински съвет.Винаги трябва да говорите с вашия медицински специалист за диагностика и лечение.
AccuPath®или неговите филиали или дъщерни дружества също могат да включват определена информация, справочни ръководства и бази данни, предназначени за използване от лицензирани здравни специалисти.Тези инструменти не са предназначени да дават професионални медицински съвети.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
AccuPath®не поема никаква отговорност по отношение на точността, актуалността, пълнотата и точността на каквото и да е съдържание на този сайт, нито за последствията от използването на такова съдържание.
AccuPath®с настоящото се отказва от всякакви изрични или подразбиращи се гаранции или гаранции за използването на този сайт, използването на всяко съдържание или услуги, предоставени от, и/или информация, свързана с този сайт, или всеки уебсайт или информация, свързана с този сайт, включително, но не само, продаваемост, годност за определена цел или защита на правата на потребителя.
AccuPath®не поема отговорност, свързана с наличността, грешките, възникнали по време на използването на този сайт, включително, но не само преки, непреки, наказателни, случайни, специални или последващи щети.
AccuPath®не поема отговорност във връзка с каквото и да е взето решение или каквото и да е действие, предприето от който и да е, разчитайки на каквато и да е информация, получена при влизане, разглеждане и използване на този сайт.Нито пък AccuPath®носи отговорност за всякакви преки или косвени загуби, нито наказателна компенсация за щети от всякакъв вид, причинени по време на влизане, сърфиране и използване на този сайт, включително, но не само прекъсване на бизнеса, загуба на данни или загуба на печалба.
AccuPath®не поема отговорност по отношение на срив на компютърна система и софтуер, хардуер, ИТ система или имуществени щети или загуби, причинени от вируси или засегнати програми, изтеглени от този сайт или каквото и да е съдържание на този сайт.
Информацията, публикувана на този сайт, свързана с AccuPath®Информацията за корпорацията, продуктите и съответния бизнес може да съдържа прогнозни изявления, които могат да бъдат рискови и несигурни.Такива изявления имат за цел да посочат AccuPath®прогноза за бъдещо развитие, на която не трябва да се разчита като гаранция за бъдещо бизнес развитие и представяне.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Вие се съгласявате, че нито AccuPath®нито всяко лице или компания, свързани с AccuPath®носи отговорност за всякакви щети, произтичащи от използването или невъзможността да използвате този сайт или материалите на този сайт.Тази защита покрива искове, основани на гаранция, договор, непозволено увреждане, обективна отговорност и всяка друга правна теория.Тази защита покрива AccuPath®, неговите филиали и служители, директори, служители, агенти и доставчици на неговите филиали, споменати на този сайт.Тази защита покрива всички загуби, включително, без ограничение, преки или непреки, специални, случайни, последващи, примерни и наказателни щети, телесна повреда/неправомерна смърт, пропуснати ползи или щети в резултат на загубени данни или прекъсване на бизнеса.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и задържите AccuPath®, неговите родители, дъщерни дружества, филиали, акционери, директори, служители, служители и агенти, безвредни от всякакви претенции, искания, задължения, разходи или загуби, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от, или по какъвто и да е начин, свързан с вашето използване или достъп до сайта или нарушаването на тези условия от ваша страна.

ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВАТА
AccuPath®и/или AccuPath®филиали на и/или AccuPath®Дъщерните дружества на дружествата си запазват цялото си право да предявят искове срещу всякакви щети, причинени от някого поради нарушение на това правно изявление.AccuPath®и/или AccuPath®'s филиали и/или AccuPath®Дъщерните дружества на си запазват всички права да действат срещу всяка нарушила страна в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Цялата информация, предоставена на сайта, включително, но не само, информация, позволяваща лично идентифициране, се третира в съответствие с AccuPath®Политика за поверителност.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ
Връзките, съдържащи се тук, отвеждат онлайн потребители към други сайтове, които не са под контрола на AccuPath®.AccuPath®не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от посещението на такива други свързани уебсайтове през този сайт.Използването на такъв свързан уебсайт трябва да бъде предмет на неговите правила и условия и приложимите закони и разпоредби.
Всички подобни връзки се предоставят единствено за удобна цел.Никоя такава връзка не представлява използване на такива уебсайтове или препоръка на съдържащите се в тях продукти или услуги.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Този сайт и правната декларация се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Китайската народна република, без да се позовават на принципите на стълкновението на правото.Всички спорове във връзка с или произтичащи от този сайт и правно изявление ще бъдат предадени на Китайската международна икономическа и търговска арбитражна комисия („CIETAC“), Шанхайска подкомисия за арбитраж.
Всеки спор, произтичащ от или във връзка с този сайт, първо трябва да бъде уреден по приятелски начин от страните, когато е възможно, без прибягване до съдебен спор.Ако такъв спор не може да бъде разрешен по взаимно съгласие в рамките на тридесет (30) дни след получаване на уведомление за съществуването на спор, тогава този спор може да бъде отнесен от която и да е страна и окончателно разрешен чрез арбитраж.Арбитражното производство ще се проведе в Шанхай в Шанхайската подкомисия на Китайската международна икономическа и търговска арбитражна комисия („CIETAC“) в съответствие с тогава действащите арбитражни правила на CIETAC.Ще има трима арбитри, измежду които страната, която представя арбитража, от една страна, и ответникът, от друга, ще изберат по един (1) арбитър, а двамата така избрани арбитри ще изберат третия арбитър.Ако двамата арбитри не успеят да изберат третия арбитър в рамките на тридесет (30) дни, тогава този арбитър ще бъде избран от председателя на CIETAC.Арбитражното решение е в писмена форма и е окончателно и обвързващо за страните.Седалището на арбитража ще бъде Шанхай и арбитражът ще се води на китайски език.В най-пълната степен, позволена от който и да е приложим закон, страните неотменимо изключват и се съгласяват да не упражняват каквото и да е право да се позовават на правни въпроси или да обжалват пред съд или друг съдебен орган.Арбитражните такси (включително адвокатски хонорари и други такси и разходи във връзка с арбитражното производство и изпълнението на арбитражното решение) се поемат от загубилата страна, освен ако арбитражният съд не реши друго.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА
Ако имате някакви правни въпроси относно Условията или Сайта, моля, свържете се с AccuPath®в [customer@accupathmed.com].